Terms and conditions

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של סימפלק פתרונות מיפוי שב בע”מ ו/או simplex-smart3d.com ו/או האתר simplex3d.co.il

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע”מ www.simplex-mapping.com ו/או האתר simplex3d.co.il ו/או האתר simplex-smart3d.com (“החברה” או “האתר” בהתאמה). האתר מספק, בין היתר, מידע על החברה ומוצריה הטכנולוגים של החברה, לרבות הדגמות והצגת מפות ומודלים באיכות תלת ממדי (3D) המופקים באמצעות הכלים הטכנולוגים המיוחדים של החברה, הצגת מסלולי השירות השונים שמציעה החברה וכן מידע על שימושים אפשריים בטכנולוגיות של החברה, לרבות אפשרות חיפוש כתובות במפות (“תכני האתר”)

הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר

כל שימוש באתר, לרבות שימוש במפות הכלולות בו ובשאר התכנים המוצגים בו, וכן הצטרפות או פתיחת חשבון מכל סוג ויצירת קשר עם החברה דרך האתר, כפופים לתנאי שימוש אלה (“שימוש” או “תנאי השימוש” בהתאמה). אנא קרא/י את תנאי שימוש אלה בעיון, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו מעידים על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש, וכן למדיניות הפרטיות של האתר (וביחד “התנאים באתר”). אם אינך מסכים לתנאים באתר במלואם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר

החברה עשויה לעדכן את התנאים באתר מעת לעת ותנאי השימוש המעודכנים בכל נקודת זמן יהיו אלו המחייבים, לכן מומלץ לחזור ולעיין בהם בהתאם

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים באופן שווה לנשים ולגברים

התחייבויות הגולש

החברה רוצה להבטיח כי האתר ינוהל באופן תקין וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך מתחייב ונדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות

התחזות לאדם או גוף כלשהו

שימוש בתכני האתר, לרבות המפות והמודלים המוצגים בו, לצרכים מסחריים, לשם הפצה של תכני האתר, לכל שימוש שאינו חוקי או מוסרי, או שהינו למטרות זדון ו/או בניגוד תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר

הפצת “דואר זבל” או הצפה של שרתי האתר בכל דרך

הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את האתר

הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או אשר מתבסס על תמונות, הדמיות, מפות או כל תוכן אחר שמקורו באתר

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא החזקת מנוי מתאים וקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש

הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש

הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר

הפצת קישור אל האתר מתוך אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר לפי שיקול דעתה, לרבות אם לא תעמוד בתנאי השימוש או תעשה שימוש אסור באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה

החברה לא תישא באחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים מהאתר בכל דרך אחרת. מבלי לגרוע מהאיסורים שלעיל ומכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפצת קישור, הצגה או פרסום של האתר ו/או חלקים ממנו, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך

מדיניות פרטיות – הגנה על פרטיות הגולשים

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים, המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת בכתובת: simplex-mapping.com/privacy-policy (“מדיניות הפרטיות”). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון

הצטרפות למסלולי השימוש

האתר מאפשר למשתמשים להצטרף למסלולי שימוש שונים, כפי שיהיו זמינים מעת לעת באתר, באמצעותם, בשים לב לסוג המסלול הנבחר, תתאפשר למשתמש גישה לכלי המדידה המתקדמים של החברה

התשלום בגין הצטרפות למסלולים השונים הינו כמפורט באתר, ויעשה מראש, על בסיס שנתי, ללא אפשרות החזר. מובהר כי חלק מכלי המדידה כאמור, לא יהיו זמינים בכל המודלים שבאתר

היעדר אחריות למצגים

החברה מספקת את האתר, המידע והתכנים במסגרת האתר כמות שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות המפות, הכלים והמודלים המוצגים בו. בייחוד מודגש ומובהר בזאת כי החברה אינה אחראית ואינה יכולה להבטיח כי המפות, המיפויים, המודלים והדוגמאות אשר עשויים להיות מוצגים באתר מעת לעת יהיו מדויקים, עדכניים ויתאימו לצרכיך. מובהר כי המפות אינן מציגות תמונה בזמן אמת אלא משקפות את המצב כפי שהיה במועד הצילום

מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו לגולשים באתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במפות, מודלים, תכנים אחרים ובמידע המתפרסם באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המוצג באתר ובאמצעותו

אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל והשימוש באתר ו/או הרשמתך לשירותים ו/או המסלולים המוצעים באתר או דרכו, בין אם כרוכים בתשלומים מכל סוג ובין אם לאו, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה

החברה נוקטת אמצעים מקובלים כדי שהשימוש באתר יהיה בטוח ותקין, אך אף אתר אינטרנטי אינו בטוח לחלוטין ומשכך, החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת, נקי משגיאות. בייחוד, החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי השימוש באתר יתאים לדרישותיך או צרכיך

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך ו/או מי מטעמך לכל נזק תוצאתי, נלווה, או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר, אף אם החברה או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך

בכל מקרה, אחריות החברה לכל נזק אשר ייגרם לך כתוצאה משימושך באתר ובשירותים הכלולים בו, לא יעלה, במצטבר על סך התמורה אשר שולמה על ידך (ככל ששולמה) בגין השימוש באתר ב- 3 החודשים אשר קדמו למועד האירוע נשוא הנזק

קניין רוחני

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את התכנים שבאתר, לרבות המפות והמודלים המופיעים באתר ו/או הזמינים דרכו ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, המפות, המודלים והאמצעים הטכנולוגים המוצגים באתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה

כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים

פרטיות במפות שלנו

החברה מקדישה משאבים משמעותיים ועושה מאמץ רב כדי להימנע מתיעוד בני אדם במודלים ובמפות המופיעים באתר ובכלל (בין היתר, על-ידי “העלמה” אוטומטית של דמויות אנושיות מצילומנו או באמצעות טשטוש שאינו מאפשר לזהות אדם). אם בכל זאת, מכל סיבה שהיא, את/ה סבור/ה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או בכל שאלה אחרת  אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות: לחצן “צור קשר”/”דווח על תקלה” מתוך המפות או מעמוד הראשי באתר. אנא ציין/ני בפנייתך את כל הפרטים הנדרשים ואנו נשתדל לטפל בה בהקדם

פנה אלינו

בכל שאלה שיש לך לגבי האתר והשירותים המוצעים בו, אנא פנה אלינו באמצעות דוא”ל לכתובות: [email protected] ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם

כללי

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, זמינות התכנים הניתנים בו, וכן לשנות את מסלולי השירותים המוצעים על-ידה, תמחור השירותים, נראות המפות והמודלים וכל מאפיין אחר, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו

עודכן לאחרונה: ינואר, 2021.

Graphic element 1 Graphic element 1
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6 Graphic element 7 Graphic element 8