תנאי שימוש

תנאי שימוש לפלטפורמת Simplex

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ www.simplex-mapping.com ו/או האתר simplex3d.co.il ו/או האתר simplex-smart3d.com ("החברה" או "האתר" בהתאמה). האתר מספק, בין היתר, מידע על החברה ומוצריה הטכנולוגים של החברה, לרבות הדגמות והצגת מפות ומודלים באיכות תלת ממדי (3D) המופקים באמצעות הכלים הטכנולוגים המיוחדים של החברה, הצגת מסלולי השירות השונים שמציעה החברה וכן מידע על שימושים אפשריים בטכנולוגיות של החברה, לרבות אפשרות חיפוש כתובות במפות ("תכני האתר").

הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר

כל שימוש באתר, לרבות שימוש במפות הכלולות בו ובשאר התכנים המוצגים בו, וכן הצטרפות או פתיחת חשבון מכל סוג ויצירת קשר עם החברה דרך האתר, כפופים לתנאי שימוש אלה ("שימוש" או "תנאי השימוש" בהתאמה). אנא קרא/י את תנאי שימוש אלה בעיון, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו מעידים על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש, וכן למדיניות הפרטיות של האתר (וביחד "התנאים באתר"). אם אינך מסכים לתנאים באתר במלואם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
החברה עשויה לעדכן את התנאים באתר מעת לעת ותנאי השימוש המעודכנים בכל נקודת זמן יהיו אלו המחייבים, לכן מומלץ לחזור ולעיין בהם בהתאם.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים באופן שווה לנשים ולגברים.

התחייבויות הגולש

החברה רוצה להבטיח כי האתר ינוהל באופן תקין וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך מתחייב ונדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות:
  • התחזות לאדם או גוף כלשהו.
  • שימוש בתכני האתר, לרבות המפות והמודלים המוצגים בו, לצרכים מסחריים, לשם הפצה של תכני האתר, לכל שימוש שאינו חוקי או מוסרי, או שהינו למטרות זדון ו/או בניגוד תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות.
  • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.
  • הפצת "דואר זבל" או הצפה של שרתי האתר בכל דרך.
  • הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את האתר.
  • הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או אשר מתבסס על תמונות, הדמיות, מפות או כל תוכן אחר שמקורו באתר.
  • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא החזקת מנוי מתאים וקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
  • הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.
  • הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר.
  • הפצת קישור אל האתר מתוך אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר לפי שיקול דעתה, לרבות אם לא תעמוד בתנאי השימוש או תעשה שימוש אסור באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה.
החברה לא תישא באחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים מהאתר בכל דרך אחרת. מבלי לגרוע מהאיסורים שלעיל ומכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפצת קישור, הצגה או פרסום של האתר ו/או חלקים ממנו, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

מדיניות פרטיות – הגנה על פרטיות הגולשים

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים, המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת בכתובת: simplex-mapping.com/privacy-policy ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון.

הצטרפות למסלולי השימוש

האתר מאפשר למשתמשים להצטרף למסלולי שימוש שונים, כפי שיהיו זמינים מעת לעת באתר, באמצעותם, בשים לב לסוג המסלול הנבחר, תתאפשר למשתמש גישה לכלי המדידה המתקדמים של החברה.
התשלום בגין הצטרפות למסלולים השונים הינו כמפורט באתר, ויעשה מראש, על בסיס שנתי, ללא אפשרות החזר. מובהר כי חלק מכלי המדידה כאמור, לא יהיו זמינים בכל המודלים שבאתר.

היעדר אחריות למצגים

החברה מספקת את האתר, המידע והתכנים במסגרת האתר כמות שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות המפות, הכלים והמודלים המוצגים בו. בייחוד מודגש ומובהר בזאת כי החברה אינה אחראית ואינה יכולה להבטיח כי המפות, המיפויים, המודלים והדוגמאות אשר עשויים להיות מוצגים באתר מעת לעת יהיו מדויקים, עדכניים ויתאימו לצרכיך. מובהר כי המפות אינן מציגות תמונה בזמן אמת אלא משקפות את המצב כפי שהיה במועד הצילום.
בנוסף, חלק מהמפות ו/או תוכן אחר באתר או שירותי החברה מבוססים על מידע ציבורי או מידע שהחברה קיבלה אישור להשתמש בו ולהציגו, כדוגמת נתונים המתקבלים ממנהל התיכנון והבניה ("המידע החיצוני"), כפי שסופק ע"י הגורם החיצוני כאמור. החברה אינה אחראית לדיוק ואמיתות המידע החיצוני או לטיב המידע או התמונה שיופקו באמצעותו. מובהר כי המידע החיצוני כולל נפח בנייה מאושר או שהוגש ואינו כולל כל מצג ו/או תמונה ביחס לנראות השטח בפועל לאחר אישור בקשות כאמור. לחברה אין השפעה על המידע החיצוני ובפרט היא אינה מבטיחה כי תוצרים שיופקו המידע החיצוני ויוצגו בשירות מסוים יתאימו לדרישותיך או צרכיך.
מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו לגולשים באתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במפות, מודלים, תכנים אחרים ובמידע המתפרסם באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המוצג באתר ובאמצעותו.
אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל והשימוש באתר ו/או הרשמתך לשירותים ו/או המסלולים המוצעים באתר או דרכו, בין אם כרוכים בתשלומים מכל סוג ובין אם לאו, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
החברה נוקטת אמצעים מקובלים כדי שהשימוש באתר יהיה בטוח ותקין, אך אף אתר אינטרנטי אינו בטוח לחלוטין ומשכך, החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת, נקי משגיאות. בייחוד, החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי השימוש באתר יתאים לדרישותיך או צרכיך.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך ו/או מי מטעמך לכל נזק תוצאתי, נלווה, או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר, אף אם החברה או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך.
בכל מקרה, אחריות החברה לכל נזק אשר ייגרם לך כתוצאה משימושך באתר ובשירותים הכלולים בו, לא יעלה, במצטבר על סך התמורה אשר שולמה על ידך (ככל ששולמה) בגין השימוש באתר ב- 3 החודשים אשר קדמו למועד האירוע נשוא הנזק.

קניין רוחני

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את התכנים שבאתר, לרבות המפות והמודלים המופיעים באתר ו/או הזמינים דרכו ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, המפות, המודלים והאמצעים הטכנולוגים המוצגים באתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.
כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים.

פרטיות במפות שלנו

החברה מקדישה משאבים משמעותיים ועושה מאמץ רב כדי להימנע מתיעוד בני אדם במודלים ובמפות המופיעים באתר ובכלל (בין היתר, על-ידי "העלמה" אוטומטית של דמויות אנושיות מצילומנו או באמצעות טשטוש שאינו מאפשר לזהות אדם). אם בכל זאת, מכל סיבה שהיא, את/ה סבור/ה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או בכל שאלה אחרת  אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות: לחצן "צור קשר"/"דווח על תקלה" מתוך המפות או מעמוד הראשי באתר. אנא ציין/ני בפנייתך את כל הפרטים הנדרשים ואנו נשתדל לטפל בה בהקדם.

פנה אלינו

בכל שאלה שיש לך לגבי האתר והשירותים המוצעים בו, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל לכתובות: [email protected] ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

כללי

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, זמינות התכנים הניתנים בו, וכן לשנות את מסלולי השירותים המוצעים על-ידה, תמחור השירותים, נראות המפות והמודלים וכל מאפיין אחר, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

עודכן לאחרונה: ינואר, 2021.


תנאי שימוש לכיתות כוננות – תוספת לתנאי השימוש

שירות מערכת לניהול אירועי ביטחון כיתות כוננות וחמ"לים ניתן ומופעל על-ידי סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ (להלן "החברה") במטרה לסייע לכיתות כוננות וצוות הפועלים לאבטחת ושמירה על יישובים ע"י הצעת מיפויים, מפות, אפשרויות שיתוף מיקום ושיתוף התראות והודעות מסוימות וכדומה ("השירות). יש לקרוא את תנאי השירות בתשומת לב וביסודיות. תנאים אלו מתווספים לכל מסמך הזמנת עבודה אשר נערך או ייערך בינך לבין החברה. 

1. כללי

1.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות את הוראות תנאי השירות והשימוש, וכל מאפיין או רכיב בשירות עצמו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום עדכונם ויחולו על שירות שניתן מעת העדכון, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה. יובהר, נוסח תנאי השירות העדכניים באתר או כפי שיישלחו אליך בכל דרך אחרת הינו הנוסח הקובע בכל עת. 

1.2 "משתמש" או "מנוי"- כל אדם אשר משתמש בשירות, בין אם דרך אתר, אפליקציה ובין אם באמצעות מנוי או גישה שסופקו עבורו על ידי המזמין או מי מטעמו; בין אם חבר בכיתת כוננות אשר צורף לשירות על ידי המזמין ובין אם חבר/ה היישוב הרלוונטי אשר עשה שימוש בשירות (לדוגמת במסגרת שימוש במערכת ההתראות).  

2. שירותי החברה נשוא תנאים אלה

2.1 החברה מאפשרת הצגה של ושימוש במפות ומיפויי תלת מימד של יישובים אשר מופו על ידי החברה ו/או עבורה, על ידי כיתות כוננות וקבוצות דומות לצרכי אבטחה והבנת השטח עליהן הן אמונות. בנוסף, החברה עשויה לאפשר פונקציות נוספות כדוגמת יכולת הצגת מיקום ו/או מיקום בזמן אמת של משתמשים על ידי מפה, מערכת התראות ו/או לחצן חירום לתושבי היישוב הרלוונטי, וכיו"ב. 

 

השימוש בשירות מוגבל למנויים בלבד, וההרשמה לשירות תתבצע באמצעות אתר החברה ו/או מתן הרשאה על ידי המזמין (לרבות ע"י שליחת לינק מתאים) ו/או הליך אימות וזיהוי. 

 

2.2 מובהר כי השירות ניתן בשלב זה ללא עלות כלל וזאת נוכח מצב החירום שפקד את המדינה. היקף השירותים עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות תעריפי השירות, מאפייניו וכיו"ב. ככל שיחול עדכון בתעריפי השירות, החברה תעדכן מראש את המזמין שיהיה רשאי להחליט אם ברצונו להמשיך להשתמש בשירות בתשלום או אם ברצונו להפסיק את השירות. 

 

2.3 מובהר כי המזמין ו/או כל משתמש או מנוי (בהתאמה) הינו האחראי הבלעדי לשימושו בשירות וכי החברה אינה מתחייבת (ואינה יכולה להתחייב) כי המידע, המפות, המיפויים, הנתונים שיוצגו בשירות, כולל נתוני האיכון והמיקום, יהיו מדויקים או נכונים. יתרה מכך, משום שהמידע שיוצג בשירות עלול להיות שגוי, לא מעודכן או חסר, ומשום שהשירות עשוי שלא לפעול כראוי מעת לעת, אין להסתמך עליו באופן בלעדי לצרכי ביטחון ואבטחה והוא מהווה כלי עזר בלבד לפי אחריות ושיקול דעתו של המזמין והמשתמש להשתמש בו. מכל מקום, החברה לא תישא באף אחריות לנזק מכל סוג, לרבות לחיי אדם ורכוש, אשר נובע משימוש או אי היכולת להשתמש בשירות. בייחוד מודגש ומובהר בזאת כי החברה אינה אחראית ואינה יכולה להבטיח כי המפות, המיפויים, המודלים, נתוני המיקום והאיכון, אפשרות הדיווח על אירועים מסוגים שונים, אשר עשויים להיות מוצגים או להיכלל במערכת, יהיו מדויקים, עדכניים ויתאימו לצרכיך או לצרכי כיתת כוננות, ביטחון או אבטחה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המפות אינן מציגות תמונה בזמן אמת אלא משקפות את המצב כפי שהיה במועד הצילום, ובהתאם לכך החברה לא תהיה אחראית במקרה של שינוי אשר בוצע במבנים או בשטח הרלוונטי בפועל. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, חיי אדם, וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמשים במערכת או לכל אדם אחר, לרבות תושבי היישוב הרלוונטי ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במערכת, במפות, מודלים ותכנים אחרים.

3. השימוש בשירות ובתכנים

3.1 גישה או שימוש בשירות יתאפשרו רק למנויים, ומחייבים זיהוי על ידי המזמין ו/או מי מטעמו באמצעות שם משתמש וסיסמא או הליך אימות אחר כפי שיוטמע בשירות. אמצעי הזיהוי הנם לשימוש בעל המנוי בלבד, ועליו לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירם. אם אבדו שם המשתמש והסיסמא או שקיים חשש כי אדם אחר עושה שימוש באמצעי הזיהוי בהעדר הרשאה מטעם בעל המנוי, על המשתמש לדווח למוקד שרות הלקוחות על כך באופן מידי. 

 

3.2 החברה רשאית לחסום את הגישה לשירות או חלקים ממנו במקרה של חשש לעבירה על הדין, סיכון חיי אדם, או בגין הפרה של תנאי השירות או הפרעה לפעילות התקינה של השירות. 

 

3.3 זכויות הקניין הרוחני באתר, בשירות, בתוצרי השירות, המפות הנכללות והמוצגות במסגרת השירות ובמידע המסופק למשתמש, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במתן המידע והשירות כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים הפועלים מטעמה. אין לשכפל, להעתיק, למכור, להפיץ, לפרסם או לשנות את תכני האתר או תכנים המסופקים במסגרת השירות, או לעשות בהם כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, שלא בהתאם לזכויות הקיימות בהן או ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה. 

 

3.4 המזמין מתחייב, ומתחייב לוודא כי כל משתמש, ישתמש בשירות בהתאם להוראות תנאי השירות ולא ישתמשו בשירות למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לשירות ו/או לאתר ו/או למשתמשים בשירות או לתושבים המתגוררים באזורים לגביהם יינתן השירות או כל אדם אחר ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או כל זכות קניין אחרת.

4. תקופת ההסכם, סיומו ושינויים בו 

4.1 ההתקשרות בין הצדדים תהיה בתוקף החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרות ועד לסיומה על ידי אחד מהצדדים להסכם, על פי שיקול דעתו, בהודעה בכתב בת 7 ימים לצד השני. בכל מקרה של הפרת תנאי השירות ע"י המזמין ו/או מי מהמשתמשים מטעמו, תהיה החברה רשאית להביא את הסכם זה לסיומו באופן מידי. 

4.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 לעיל, החברה רשאית בכל עת לשנות את תכולת השירות, מתכונתו, סוג התכנים והיקפם. כמו כן החברה רשאית להפסיק את השירותים או חלקם, לנתקם, לשנות את תנאיהם, לקבוע או להוסיף מגבלות שונות או לצמצם את היקף השירות (לרבות שינוי, צמצום או ביטול של תכולת המנויים, מאפייני השירות ותכונותיו). 

5. שימוש  חוקי בשירות, במידע אישי ושמירה על הפרטיות

המזמין מתחייב כי יפעל בהתאם לדין בעת השימוש בשירות ובעת מתן הרשאה למשתמשים אחרים לשירות, לרבות חוקי הפרטיות החלים, וכי לא ימסור מידע על אף אדם בניגוד להסכמתו או רצונו.  

6. אבטחת מידע

אנו עוקבים אחר תקני התעשייה המקובלים, כולל שימוש באמצעים מנהליים, פיזיים וטכניים מתאימים. עם זאת, אין שיטה של שידור דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוניים, שהיא 100% מאובטחת. לכן, אנחנו לא יכולים להבטיח את סודיותו או אבטחתו המוחלטת של המידע שיוזן או ייאסף במסגרת השירות.

7. היעדר מצגים ואחריות

7.1  החברה מספקת את השירות וכן כל מידע, תוכן לרבות דיווחים כמות שהם (AS IS) בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן. על החברה לא חלה כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, או שינויים לשירות ו/או לאתר. החברה מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת בקשר לשירות ולאתר כולל בין היתר, לגבי בעלות, מסחריות, התאמה לתכלית מסוימת או אי-הפרה של זכויות צד ג', ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

7.2 החברה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או באופן, איכות או דיוק המפות. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות  ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהשירות יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולת החברה להבטיח כי האתר או השירות יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או ריגול בכל זמן. לכן, הנך מתבקש שלא להסתמך על השירות באופן בלעדי ולבחון את אמיתות כל נתון שיוצג דרכו למען ביטחונך וביטחון אחרים. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיות אבטחה באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות ריגול ו/או תוכנות זדוניות אחרות.

7.3 השירות מכיל, בין השאר, תכנים ומידע המסופקים על ידי ו/או אשר מקורם מצדדים שלישיים (לרבות משתמשים). שירותים אלו יסופקו כפי שהם (AS IS). החברה אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו, ולא תישאנה באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו, לרבות ביחס לשיתוף מיקום משתמש אשר יתברר כלא מדויק. החברה אינה אחראית לכל נזק שיכול ושיגרם עקב הסתמכות המשתמש על המידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה כנגד החברה בגין תוכן הפרסומים שמועברים אליו במסגרת מתן השירותים.

7.4 החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית או כל עילה אחרת, כלפי המזמין או כלפי כל אדם אחר (לרבות משתמש), בגין כל נזק או פיצוי, ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש בשירות או להעדר אפשרות להשתמש בו, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו בהקשר זה.

8. שונות

8.1 החברה רשאית להמחות את כל זכויותיהן ו/או חובותיהן על פי תנאי שירות אלו לכל צד שהוא, אולם המזמין ואף משתמש אינם רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שירות אלו.

8.2 על תנאי השירות במסמך זה ובהסכם ההתקשרות יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתנאי השירות יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

8.3 תנאי השירות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנים באופן שווה לנשים ולגברים כאחד.

Graphic element 1 Graphic element 1
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6 Graphic element 7 Graphic element 8