Simplex PROTECT - תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש לפני השימוש במערכת או בשירות.

ברוכים הבאים לשירות מערכת סימפלקס-PROTECT לדיווח על אירועי ביטחון לכיתות כוננות וחמ”לים הניתן ומופעל על-ידי סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע”מ (“המערכת” ו-“החברה” בהתאמה) במטרה לסייע לכיתות כוננות וצוות הפועלים לאבטחת ושמירה על יישובים ע”י הצעת מיפויים, מפות, אפשרויות שיתוף מיקום ושיתוף התראות והודעות מסוימות וכדומה (“תכני המערכת”). בעוד המערכת עשויה לסייע למשתמשים בה בהתמצאות במרחב ובתקשורת ביניהם, על כל משתמש להפעיל שיקול דעת עצמאי בעת השימוש במערכת, להישמע להנחיות גופי הביטחון ולכללי האחראי על כיתת הכוננות ומכל מקום שלא להסתמך על המערכת בעת חירום או סכנה ביטחונית מכל סוג. 

הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות במערכת

כל שימוש במערכת וכן הצטרפות או פתיחת חשבון מכל סוג – בין אם כחבר בכיתת כוננות או תושב היישוב שמתבקש ליצור קשר עם כיתת הכוננות או חברי יישוב אחרים, לרבות לשם שליחת מיקום או דיווח על תקרית או אירוע מכל סוג – כפופים לתנאי שימוש אלה (“שימוש” או “תנאי השימוש” בהתאמה). אנא קרא את תנאי שימוש אלה בעיון, שכן הכניסה למערכת והשימוש בה מעידים על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש, וכן למדיניות הפרטיות (אנא הוסיפו לינק) של המערכת (וביחד “התנאים במערכת“). אם אינך מסכים לתנאי המערכת במלואם, אינך רשאי להשתמש בה. 

החברה עשויה לעדכן את התנאים במערכת מעת לעת והתנאים המעודכנים בכל נקודת זמן יהיו אלו המחייבים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים באופן שווה לנשים ולגברים. 

 1. סוגי משתמשים והתחייבויותיהם

החברה רוצה להבטיח כי המערכת תנוהל באופן תקין, חוקי ובטוח וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בצורה הטובה והבטוחה ביותר. לכן, בשימושך במערכת, ובהתאם להיקף שימושך בה (אדמין, חבר בכיתת כוננות או תושב היישוב הרלוונטי השולח התראה, מפעיל לחצן מצוקה וכדומה), הנך מתחייב ונדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לאפשר לאדם שאינה נדרש לכך מכוח תפקידו לקבל גישה למערכת, לא לבקש גישה למערכת ככל שאינך נדרש לכך מכוח תפקידך, לא להתחזות לאדם או גוף כלשהו. 
 2. לחשוף או לפרסם בכל דרך קטעים ותכנים מהמערכת. 
 3. להשתמש במערכת ותכניה, לרבות המפות והמודלים המוצגים בו, לצרכים מסחריים, לשם הפצה מכל סוג, לכל שימוש שאינו חוקי או מוסרי, או שהינו למטרות זדון ו/או בניגוד תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות.
 4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי המערכת.
 5. הפצת “דואר זבל” או הצפה של שרתי המערכת או אתר החברה בכל דרך.
 6. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את המערכת. 
 7. הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המערכת. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהמערכת או אשר מתבסס על תמונות, הדמיות, מפות או כל תוכן אחר שמקורו במערכת.
 8. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות במערכת, לרבות שימוש מסחרי כלשהו במערכת ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.
 9. הצבת המערכת או כל חלק ממנה במסגרת (frame) אתר כלשהו, או כחלק (mirror) מאתר כלשהו, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.
 10. הפצת קישור אל המערכת, למעט כמותר לאדמין על מנת להזמין משתמשים. 
 11. לפגוע בפרטיותו או זכויותיו של כל אדם. 

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה במערכת לפי שיקול דעתה, לרבות אם לא תעמוד בתנאי השימוש או תעשה שימוש אסור במערכת, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה. החברה לא תישא באחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור או מתן גישה למערכת ומכל הצגה או פרסום של תכנים ממנה בכל דרך אחרת. מבלי לגרוע מהאיסורים שלעיל ומכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפצת קישור, הצגה או פרסום של המערכת ו/או חלקים ממנה, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 • שינוי במערכת ובתעריפי החברה. 

בשלב זה השימוש במערכת ניתן ללא עלות. החברה רשאית לשנות את תעריפי, שירותיה ומאפייני המערכת בכל עת, ובמקרה זה המשך השימוש במערכת יותנה בביצוע התשלום הנדרש. 

 • היעדר אחריות 

החברה מספקת את המערכת, המידע והתכנים במסגרתה כמות שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור למערכת לרבות המפות, הכלים והמודלים המוצגים בה. בייחוד מודגש ומובהר בזאת כי החברה אינה אחראית ואינה יכולה להבטיח כי המפות, המיפויים, המודלים, נתוני המיקום והאיכון, אפשרות הדיווח על אירועים מסוגים שונים, אשר עשויים להיות מוצגים או להיכלל במערכת, יהיו מדויקים, עדכניים ויתאימו לצרכיך או לצרכי כיתת כוננות, ביטחון או אבטחה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המפות אינן מציגות תמונה בזמן אמת אלא משקפות את המצב כפי שהיה במועד הצילום, ובהתאם לכך החברה לא תהיה אחראית במקרה של שינוי אשר בוצע במבנים או בשטח הרלוונטי בפועל. החברה לא מבטיחה ואינה יכולה להבטיח כי המערכת תתאים לצרכי השימוש שלך וכל משתמש נדרש לנקוט אמצעי זהירות בהתאם לשיקול דעתו, ומכל מקום שלא להסתמך על המערכת בעת חירום באופן בלעדי. 

בנוסף, חלק מהמפות ונתוני המערכת מבוססים על מידע ציבורי או מידע שהחברה קיבלה אישור להשתמש בו ולהציגו, כדוגמת נתונים המתקבלים ממנהל התיכנון והבניה (“המידע החיצוני“), כפי שסופק ע”י הגורם החיצוני כאמור. החברה אינה אחראית לדיוק ואמיתות המידע החיצוני או לטיב המידע או התמונה שיופקו באמצעותו. לחברה אין השפעה על המידע החיצוני ובפרט היא אינה מבטיחה כי תוצרים שיופקו המידע החיצוני ויוצגו בשירות מסוים יתאימו לדרישותיך או צרכיך- קל וחומר, לצרכי ביטחון ואבטחה. 

מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, חיי אדם, וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמשים במערכת או לכל אדם אחר, לרבות תושבי היישוב הרלוונטי ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במערכת, במפות, מודלים ותכנים אחרים. 

אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל והשימוש במערכת ו/או הרשמתך למערכתך על אחריותך הבלעדית והמלאה. 

החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מקובלים, אך אף אתר אינטרנטי או מערכת טכנולוגית אינו בטוחים לחלוטין, ומשכך, החברה אינה מתחייבת שהשימוש במערכת יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית או מתקפות זדוניות, זמין בכל עת, נקי משגיאות. בייחוד, החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי השימוש במערכת יתאים לדרישותיך או צרכיך. 

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך ו/או מי מטעמך לכל נזק ישיר, תוצאתי, נלווה, או עקיף, הנובעים מהשימוש במערכת, אף אם החברה נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. 

 •  קניין רוחני

כל המידע המופיע במערכת נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את התכנים שבמערכת, לרבות המפות והמודלים המופיעים בה ו/או הזמינים דרכה ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור למערכת, לרבות העיצובים, המפות, המודלים והאמצעים הטכנולוגים המוצגים בה, סימנים מסחריים וכן בכל פעולה אחרת במערכת הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. אין להכניס במערכת שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן המערכת בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים.

 1. פרטיות במפות שלנו 

החברה מקדישה משאבים משמעותיים ועושה מאמץ רב כדי להימנע מתיעוד בני אדם במודלים ובמפות המופיעים במערכת ובכלל. אם בכל זאת, מכל סיבה שהיא, אתה סבור כי פורסם או הוצג במערכת תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או בכל שאלה אחרת  אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות: לחצן צור קשרמעמוד הראשי באתר החברה. אנא ציין בפנייתך את כל הפרטים הנדרשים ואנו נשתדל לטפל בה בהקדם. הנך נדרש לנהוג ברגישות ולהימנע מכל שימוש במערכת שעשוי לפגוע באדם אחר, ולנקוט אמצעים מספקים על מנת שלא לאפשר גישה למערכת למי שאינו נדרש לכך.

 1. כללי ופניה אלינו

החברה רשאית לחסום או להסיר את המערכת ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, מראה, זמינות התכנים בה, וכן לשנות את מסלולי השירותים המוצעים על-ידה, תמחור השירותים, נראות המפות והמודלים וכל מאפיין אחר, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למערכת או לתנאים אלה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. בכל שאלה, אנא פנה אלינו באמצעות דוא”ל לכתובות: [email protected] ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. 

עודכן לאחרונה: נובמבר, 2023. 

Graphic element 1 Graphic element 1
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6 Graphic element 7 Graphic element 8 Graphic element 9 Graphic element 10