Single
 3,000
250 ש"ח לחודש, בתשלום שנתי
למתחילים ועסקים קטנים שעובדים עם עיר אחת
יישובים/ ערים
יישוב אחד לבחירה*
משתמשים
1
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
תוספת 1,500 ש"ח
* לבחירה מרשימת היישובים הממודלים
Triple
 8,100
675 ש"ח לחודש, בתשלום שנתי
מושלם לצוותים קטנים שעובדים בערים קבועות
יישובים/ ערים
עד שלושה יישובים לבחירה*
משתמשים
3
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
תוספת 4,000 ש"ח
* לבחירה מרשימת היישובים הממודלים
Ten
 24,000
2000 ש"ח לחודש, בתשלום שנתי
לארגונים גדולים ומרובי מחלקות
יישובים/ ערים
עד עשרה יישובים לבחירה*
משתמשים
10
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות + פרימיום
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
* לבחירה מרשימת היישובים הממודלים
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3