Smart Layers
 22,000
כל המידע שתצטרך, בכל הארץ
יישובים/ ערים
הכל כלול, +100 יישובים ממודלים
משתמשים
1
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות + פרימיום
הוספה ויצירה של שכבות מידע
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
שכבת עסקאות נדל"ן (זמין לתל אביב בלבד)
עדכון ערים חדשות
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3