Analyst
 12,000
תשלום שנתי מתחדש
כיסוי ארצי בתלת מימד צפייה וכלי מדידה
יישובים/ ערים
כ 100 יישובים ממודלים
משתמשים
1
כלי מדידה
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
שמאים פרימיום – כולל עתידים
 8,000
בתשלום שנתי מתחדש
כיסוי ארצי בתלת מימד, מדידות ושכבת עתידים
יישובים/ ערים
כ 100 יישובים ממודלים
משתמשים
1
כלי מדידה
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות + עתידים
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
עדכון ערים חדשות
Single
 3,000
250 ש"ח לחודש, בתשלום שנתי מתחדש
למתחילים ועסקים קטנים שעובדים עם עיר אחת
יישובים/ ערים
יישוב אחד לבחירה*
משתמשים
1
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
תוספת 1,500 ש"ח
שמאים צפייה וכלי מדידה
 6,000
בתשלום שנתי מתחדש
כיסוי ארצי בתלת מימד צפייה וכלי מדידה
יישובים/ ערים
כ 100 יישובים ממודלים
משתמשים
1
כלי מדידה
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
עדכון ערים חדשות
Triple
 8,100
675 ש"ח לחודש, בתשלום שנתי מתחדש
מושלם לצוותים קטנים שעובדים בערים קבועות
יישובים/ ערים
עד שלושה יישובים לבחירה*
משתמשים
3
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
תוספת 4,000 ש"ח
שמאים מסלול צפייה בלבד
 3,000
בתשלום שנתי מתחדש
כיסוי ארצי בתלת מימד צפייה בלבד
יישובים/ ערים
כ 100 יישובים ממודלים
משתמשים
1
כלי מדידה
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
עדכון ערים חדשות
Ten
 24,000
2000 ש"ח לחודש, בתשלום שנתי מתחדש
לארגונים גדולים ומרובי מחלקות
יישובים/ ערים
עד עשרה יישובים לבחירה*
משתמשים
10
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות + פרימיום
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3